Regulamin

 1. W niniejszym regulaminie zostały określone zasady świadczenia przez WebArt Marcin Drabarek, ul. Prosta 5/5, 75-430 Koszalin, NIP 669245645 na rzecz Użytkowników usług, które polegają na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie Jupee.pl. Aby uzyskać dostęp do serwisu i jego opcji Użytkownik musi korzystać z urządzenia komunikującego się z Internetem i które jest wyposażone w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Wyjaśnienie pojęć wykorzystanych w regulaminie: Regulamin – niniejszy regulamin; Serwis Jupee.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Jupee.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim; korzystanie z serwisu umożliwia zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, Serwis jest dostępny w domenie internetowej Jupee.pl; Operator — WebArt Marcin Drabarek, ul. Prosta 5/5, 75-430 Koszalin, NIP 669245645; Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która utworzyła Konto w Serwisie lub aktywowała w nim Ogłoszenie; Konto – część Serwisu przydzielona konkretnemu Użytkownikowi umożliwiająca Użytkownikowi działanie w ramach Serwisu;
 2. Aby zamieścić ogłoszenie w Serwisie Użytkownik musi założyć Konto. Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń i korespondencji z innymi Użytkownikami. Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia/utworzenie Konta w serwisie jest rozumiane jako zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy związanej ze świadczeniem przez Operatora usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Operatorem poprzez usunięcie Konta lub ogłoszenia.
 3. Aby zamieścić ogłoszenie w Serwisie Użytkownik musi wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu. W ramach formularza konieczne jest umieszczenie treści ogłoszenia i obligatoryjne wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik może także w ramach formularza zamieścić dodatkowe informacje oraz dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia. Ich maksymalna liczba oraz format są określone na stronach Serwisu. Emisja Ogłoszenia następuje niezwłocznie. Użytkownik może zmieniać treść i parametry Ogłoszenia (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane) podczas jego emisji. Użytkownik może usunąć Ogłoszenie.
 4. Treść Ogłoszenia jest samodzielnie ustalana przez Użytkownika ale musi być zgodna ze stanem faktycznym. Dodatkowo, Użytkownik jest odpowiedzialny za opublikowane w Ogłoszeniu treści. Zamieszczając Ogłoszenie Użytkownik gwarantuje zgodność zamieszczonych treści ze stanem rzeczywistym, zgodność z obowiązującym prawem. Użytkownik gwarantuje, że publikacja zamieszczonych przez niego treści nie narusza praw osób trzecich, Regulaminu Serwisu, praw Operatora, praw autorskich. Zamieszczając Ogłoszenie Użytkownik gwarantuje rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której dotyczy zamieszczone Ogłoszenie. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Zawarte w Ogłoszeniu informacje od Użytkownika nie mogą wprowadzać w błąd innych korzystających z Serwisu i muszą zawierać prawdziwe informacje o jakości, parametrach, stanie, pochodzeniu, marce, producencie towaru, który jest przedmiotem Ogłoszenia. Użytkownik powinien opisać towar rzetelnie. Zamieszczone w Serwisie Ogłoszenia są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia zainteresowanym przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora.
 5. Użytkownik zamieszcza Ogłoszenie samodzielnie. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w formę i treść Ogłoszeń a także do usunięcia Ogłoszenia w następujących wypadkach:
  • zawarte treści naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zapisy Regulaminu,
  • ogłoszenie zawiera treści uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące renomie Operatora, wprowadzające w błąd, noszące zmaniona nieuczciwej konkurencji,
  • ogłoszenie dotyczy towarów wymienionych jako zakazane (wg. Spisu Towarów Zakazanych),
  • zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników w ramach Serwisu.
  Za naruszenie zapisów Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie lub wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Spis Towarów Zakazanych stanowi integralną część niniejszego regulaminu. W przypadku uzasadnionych obaw związanych z bezpieczeństwem Konta Użytkownika lub obawy wystąpienia nieuprawnionego przejęcia Konta Operator ma prawo do zablokowania dostępu do Konta oraz do żądania dodatkowego potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Dalsze pełne korzystanie z Konta Operator przywróci niezwłocznie po ustaniu obaw.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez korzystających z Serwisu umów związanych z zamieszczonym Ogłoszeniem, a także realizację wymaganych przez rękojmię i gwarancję działań Użytkowników,
  • prawdziwość i rzetelność informacji zawartych w Ogłoszeniach,
  • jakość i legalność towarów, będących przedmiotem Ogłoszeń,
  • brak zainteresowania Ogłoszeniem,
  • awarie niezależnych od Operatora urządzeń i systemów,
  • usunięcie Ogłoszenia opublikowanego u partnerów Operatora, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.
 7. Reklamacja

  Termin na zgłoszenie reklamacji wynosi 14 dni od daty zakończenia emisji Ogłoszenia w Serwisie. Użytkownik składa reklamację w formie elektronicznej na adres kontakt@jupee.pl. W reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia (np. okres emisji, numer Ogłoszenia). Konieczne jest opisanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także jakie jest żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy Użytkownik nie dostarczy koniecznych informacji Operator zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia reklamacji przed jej rozpatrzeniem. Od otrzymania kompletnego wniosku reklamacyjnego Operator rozpoznaje wniosek w ciągu 14 dni a o rezultacie rozpatrzenia informuje drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 8. Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronach Serwisu. W przypadku zmian w Regulaminie stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Serwisu. Operator określi termin wejścia w życie proponowanych zmian; termin ten jednakże nie może być krótszy niż 7 dni od dnia opublikowania informacji w Serwisie. Wszystkie usługi aktywowane przed wyznaczonym terminem wejścia w życie zmian będą wykonywane na dotychczas obowiązujących warunkach. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Jupee.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Polityka ochrony prywatności użytkownika Serwisu

Operator zobowiązuje się do ochrony wszystkich zebranych w ramach działania Serwisu danych. Operator zapewnia, że są one chronione zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych. Zaufani partnerzy i podmioty zewnętrzne związane z Serwisem oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązani są do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora zasadami ochrony prywatności. Operator chroni dane Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

 • ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA
 • Korzystanie z Serwisu i z powiązanych z nimi usług i narzędzi jest warunkowane wcześniejszym zapoznaniem się z i akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zapisy niniejszej Polityki Prywatności określają działania podejmowane przez Operatora, w zakresie administrowania danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem strony internetowej www.jupee.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest WebArt Marcin Drabarek, ul. Prosta 5/5, 75-430 Koszalin, NIP 669245645 (zwany dalej "Operatorem"). Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Operatora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Operatora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Operatora. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając z Serwisu i linków zamieszczonych w Serwisie Użytkownik może być przekierowany do zewnętrznych serwisów i usług. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
 • GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH
 • W ramach serwisu Użytkownicy mają możliwość utworzenia Kont/profilów, które potem umożliwiają kontakt pomiędzy nimi. Podczas zakładania Konta/profilu obok wymaganych przez Operatora informacji możliwe jest podanie innych danych takich jak np. imię i nazwisko, lokalizacja, numer telefonu, strona www, itp. Każdy Użytkownik działając ze świadomością, że informacje te będą upublicznione musi rozważyć ryzyko ujawnienia danych osobowych. Udostępnienie danych na publicznych profilach Użytkowników odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkowników. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Operator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika. W ramach obsługi Serwisu Operator jest uprawniony do:
  • przechowywania informacji dotyczących Użytkowników Serwisu, takich jak np. dane osobowe i kontaktowe, które są potrzebne do zawarcia transakcji, przesyłania wiadomości i komunikacji pomiędzy Użytkownikami,
  • gromadzenia danych osobowych Użytkowników i wykorzystywania danych zawartych na Koncie/profilu w przypadku kontaktu Użytkownika z działem obsługi aby realizować prośbę Użytkownika i kontaktować się z nim,
  • gromadzenia danych osobowych i kontaktowych Użytkownika jeśli Użytkownik bierze udział w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych w Serwisie lub powiązanych serwisach zewnętrznych,
  • przetwarzania danych aby ocenić skuteczność proponowanych kampanii reklamowych/reklam w ramach Serwisu lub powiązanych serwisów zewnętrznych,
  • uzyskania i rejestrowania danych pochodzących z przeglądarek internetowych i urządzeń Użytkowników podczas korzystania z Serwisu lub powiązanych serwisów zewnętrznych (np. adres IP, numer id urządzenia Użytkownika, parametry sprzętu i oprogramowania, strony przeglądane przez Użytkownika, itp..),
  • uzyskania od powiązanych serwisów zewnętrznych dodatkowych informacji o Użytkownikach zgodnie z obowiązującym prawem.
 • ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH
 • Gromadzenie danych odbywa się z użyciem plików cookies, pikseli śledzących i obiektów udostępnionych lokalnie w przeglądarce lub na urządzeniu. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane na urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i dostarczają informacji, czy Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony. Pliki cookies umożliwiają gromadzenie informacji o preferencjach i ustawieniach urządzenia Użytkownika odtwarzanych podczas kolejnego korzystania z Serwisu i umożliwiają między innymi korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniu Użytkownika przez krótki (tzw. pliki sesyjne usuwane po zamknięciu przeglądarki) lub dłuższy (tzw. pliki stałe) czas. Operator jest uprawniony do umożliwienia gromadzenia danych z użyciem plików cookies, pikseli śledzących i obiektów udostępnionych lokalnie na Stronach Serwisu takim podmiotom zewnętrznym jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych. Podmioty zewnętrzne administrują danymi według przyjętych przez nie zapisów dotyczących prowadzonej polityki prywatności.
 • WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
 • Uprawnienia Operatora związane z wykorzystaniem danych Użytkowników (zgromadzonych i przechowywanych w Serwisie) wynikają z:
  • konieczności zapewnienia obsługi Użytkownika, tj. zarządzania Kontami, rozwiązywania problemów technicznych, poszerzania oferty poprzez udostępnianie funkcji,
  • monitorowania aktywności Użytkowników związanego z zarządzaniem ruchem w ramach Serwisu, zwalczaniem nadużyć i przypadków nieprzestrzegania Regulaminu, eliminowaniem oszustw,
  • dokonywania oceny danych dotyczących Użytkowników w celu poznania osobistych preferencji, zachowania, lokalizacji aby umożliwić dostosowanie oferty Serwisu (w tym reklam) do Użytkownika,
  • chęci ulepszenia oferty Serwisu poprzez badania i analizy dostępnych danych Użytkownika.
  Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu. Wiadomości są dostępne do 60 dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
 • UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 • Operator zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie wypożyczać uzyskanych danych osobowych. Jednakże, podczas restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego (w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu). Operator nie jest uprawniony do udostępniania danych niepowiązanym podmiotom zewnętrznym bez zgody Użytkowników. Wyjątek stanowi konieczność korzystania ze wsparcia podmiotów zewnętrznych aby świadczyć usługi oferowane w ramach Serwisu. W takim przypadku podmioty zewnętrzne muszą działać zgodnie z zapisami Polityki Prywatności Serwisu i nie mogą niezależnie od Serwisu wykorzystywać udostępnione dane. Kolejnym wyjątkiem jest udostępnianie danych organom państwa, które działają w ramach walki z oszustwami, nadużyciami, naruszeniami prawa (w ramach obowiązujących zapisów prawnych). Operator zapewnia sobie prawo do udostępniania niektórym podmiotom zewnętrznym danych zanonimizowanych. Dane takie nie pozwalają na identyfikację konkretnych Użytkowników. Celem udostępniania takich danych zewnętrznym usługodawcom lub agencjom badawczym jest ulepszenie oferty Serwisu lub udział w badaniach naukowych nakierowanych na szeroko rozumianą korzyść społeczną. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA Poprawność, rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika są jego odpowiedzialnością. W ramach działania Serwisu Użytkownik jest uprawniony do modyfikowania, dodawania i usuwania danych. Zmian tych Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie na stronie Serwisu, w ramach utworzonego ogłoszenia lub Konta. Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania plików „cookies”. Niestety, wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” może spowodować ograniczenie funkcjonalności stron.

Spis Towarów Zakazanych

 • materiały, przedmioty, zdjęcia zawierające treści pornograficzne, w szczególności treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 • gadżety erotyczne;
 • materiały zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 • materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 • niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku;
 • substancje psychotropowe i środki odurzające, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 • materiały wybuchowe i pirotechniczne;
 • napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, tytoń;
 • produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 • organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 • żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 • produkty podrobione;
 • udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 • oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje ( np. oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy, oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad, oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 • klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania;
 • instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione a także umożliwiające naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
 • konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 • konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 • motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 • dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 • katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 • karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 • prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 • usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 • systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 • rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 • broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 • dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano;
 • kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów;
 • bilety na mecze piłki nożnej;
 • usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej;
 • leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mleko zastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne (dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce; wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne);
 • usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium);
 • ofert pracy będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki) a także ofert wymagających wpłaty zaliczki;
 • konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier;
 • e-papierosy oraz płyny do nich;
 • zarejestrowane karty SIM.

Towary dopuszczone warunkowo:

Rodzaj towaruWarunki
ZwierzętaSprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)
Dekodery NC+ i Cyfrowy PolsatDekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu
Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.
Oprogramowanie na licencji OEMSprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM
Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL
Instrukcje obsługi sprzętu itp.Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)
Broń palna i jej istotne częściBroń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika
Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne częściAmunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu
WiatrówkiEnergia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J
Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjneKarta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja
Bony (talony) na usługi Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę
Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.